آمار Tuesday , September 5 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , September 5

چی میشد همیشه مثل همیشه بودم

فعلا که یه کاپوچینو مهمون اتمسفرم

منتظرم بگذره و از خواب بیدار شم ..

              - .-