آمار Tuesday, February 23 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday, February 23

زد بازی میگوید "غذا که تمومه باید از  سر میز پا شد" و این

جمله همیشه من را خیلی غمگین میکند

خیلی زیاد.

              - .-