آمار Friday, October 5 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday, October 5

وقتی دیگر حرفی برای گفتن بود

سرم را انداختم بالا و رفتم کوچه تا یک

جای پارک عالی ، یک جای پارک محشر، استثنائی پیدا

کنم هراسان جای پارک را با 

پیت های خالی روغن لادن و دبه های خالی ترشی بادمجان و بطری های خالی نوشابه

پر کنم خیلی

زیاد.

              - .-