آمار Wednesday, January 4 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday, January 4

چند سالی میشود

که خودم را در اغوش گرفته ام

با دست هایی که سخت شدند

با نگاهی که خالی شد

تعادلی که تامل شد

دردی که به در شد

مُسکن شد، با طعم توت فرنگی

مثل شربت سرماخوردگی اطفال

              - .-