آمار Sunday, December 25 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday, December 25

گویی با عجله خودم را هل میدهم

درون دنیایی که خیلی دور است از معصومیتی که

شاید چون جای خالییش را حس میکنم ... بگذریم.

خیلی وقت است دیگر جواب هیچ سوالی را نمیدانم

و این یک پیشرفت چشمگیر است.

              - .-