آمار Sunday, June 5 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday, June 5

روزی میرسد که میفهمی سالهاست دلتنگی

و سالهایی میرسند که انگار قبلا زندگیشان کرده ای

روزی خانه ای خواهی ساخت در سیاهی چشم کسی 

و دشت سوخته ای بهشت تو خواهد شد

              - .-