آمار Saturday, January 29 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday, January 29

 گاهی اصلا نیستم .

اما وقتی هستم

 موجودی کم عمق ,ساکت و دور هستم.

مثل  گودال آبی روی اسفالت خیابان  

وقتی از  پشت پنجره به آن نگاه میکنند تا بفهمند باران بند آمده

یا نه.

              - .-