آمار Thursday, September 16 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday, September 16

 

من فقط سوال میکنم و برای جوابش تاس میریزم

بعد یا از تقدیرم تقدیر میکنم یا به شانسم تف.

 

              - .-