آمار Wednesday, December 23 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday, December 23

 

برمیگردی.در تاریکی .

جانم لباس تو را به تن کرده

در این تاریکی بی حساب و کتاب.

یا اشتباهی ..یا از روی حساب و کتاب .

های 

              - .-