آمار Tuesday, December 22 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday, December 22

"انشاالله عوض او را هم خدا

 و هم سایه خدا که خودمان باشیم به شما خواهم داد."

              - .-