آمار Friday , September 1 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday , September 1

سک سک !

باشد تا باشیم

هیچ کس ما را زیر این سقف گره خورده و تاریک دلم

پیدا نکند ...

              - .-