آمار ٍSaturday, November 21 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

ٍSaturday, November 21

توپ گردی پر از آدم های

آویزان. که میروند تا برسند.

مثل سیبی که منتظر سقوط است

از درختی عظیم.

این است آزادی.

              - .-