آمار Thursday, June 28 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday, June 28

تنها آرزویی که هر روز کوچکتر میشود

منم.

تو به سمت بی نهایت , من به سمت صفر.

              - .-