آمار Friday, May 15 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday, May 15

Let me tell you

, the story of the ugly duckling

who remained ugly for the rest of its life

              - .-