آمار Wednesday , August 30 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday , August 30

مثل ادم زندگی کردن دنگ و فنگ داره

همینجوری که نیست!

خیلی سخته..

میگن ادم بشو نیستم...

سایم زیادی قد کشیده ، برای عوض شدن

پ.ن: اوهوم !

              - .-