آمار Tuesday , February 10 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , February 10

کمد, زیرزمین, پشت پرده , زیر تخت

همه در منند

همه را در خود جای داده ام.

محو میشوم

گم و گور میشوم

از زیر دست و پای زمان.

 

              - .-