آمار Tuesday , August 29 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , August 29

امروز دوباره پسته ای از جیبم افتاد

این یعنی:

بخند ، خدا هنوز بیدار است بالای سرت !

              - .-