آمار Tuesday, December 23 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday, December 23

 

  توی جاده  زندگی بعضی ادم ها

مستراح پیدا نمیشود.

و آنها در به در میشوند.

گمراه میشوند و بسیار غمگین.

              - .-