آمار Friday, September 19 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday, September 19

شاید قسمت سیب زمینی گندیده این بود

که شاهد سرخ شدن رفقانش باشد

در روغن داغ.

              - .-