آمار Tuesday, September 9 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday, September 9

 

..دور تر از گل های بابونه و دور تر از باد کولر گازی و دور تر از بقالی اکبر نخاله

              - .-