آمار Monday, July 21 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday, July 21

''هوا تاریک شده. خورشید غروب کرده. رفته جیش کنه.''

              - .-