آمار ٍSunday , July 20 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

ٍSunday , July 20

من اگر جای زمانه بودم بشریت را به درک واصل میکردم

تا کلاغ ها با خیال راحت صابون از دم حوض بردارند

 

              - .-