آمار Monday, June 30 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday, June 30

یانی یانی

شب وقتی بوی نت های داغ

که یکی یکی به هم گره میزنی

مثل سبزه ی سیزده

مرا به خود گره میزند

میفهمم چه قدر دلت میخواست من

پیانیست میشدم.

              - .-