آمار StarTer - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

StarTer

دنیا تاریکه

اینجا هم یه تیری تو تاریکی

پ.ن: بهتره سر راه واینستی  ..

پ.ن۲: سلام

              - .-