آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday, October 24

 

بعضی وقت ها هم شاید شبیه پوست پرتقالی که خشکش کنند بریزند در شیرین پلو، لبخد بزنی

ته خیار نگاه کند، آه بکشد از ته دل خیاریِ پشمالوی تلخش.

              - .-