آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday, February 23

زد بازی میگوید "غذا که تمومه باید از  سر میز پا شد" و این

جمله همیشه من را خیلی غمگین میکند

خیلی زیاد.

              - .-

3 Monday, February

یک شب در اردیبهشت , انقدر گریه کردم که پلک چپم باد کرد و الان هشت ماه است که  پلک  چپم باد کرده مانده است. 

دیشب که یک شب خیلی سرد بود در بهمن  , پلک راستم باد کرد. برف هم نیامد. صبح که بیدار شدم دوست داشتم یکی دو ماهی بخوابم و هیچ خوابی نبینم.

هیچ کس اهلی نیست , همه جا تاریک است. یاد آن پادشاهی افتادم که در خوانه اش کتابی دارد. 

یاد آن شعر سعدی افتادم که میگوید "..بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها" 

دوست داشتم  پلک راستم هم باد کرده میماند.

              - .-