آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday, October 6

دلم میخواهد از چیزهایی بگویم که هیچ ارزش فلسفی

هیچ حسی از دلتنگی ، هیچ ربطی به دلبستگی

هیچ پیام روشنفکرانه و هیچ ذکر مصیبتی در آنها نهفته نیست.

دلم میخواهد از زرشک پلو با مرغ، از لباس هایی که رنگ میدهند یا آب میروند

از زن و مرد توی پستر روی دیوار بگویم

که وسط خیابانی میرقصند 

و آبی میشوند وقتی

عصر های زمستان شمع روی طاقچه را روشن میکنم

که داخل ظرف آبی اش از صبح بیتاباته منتظر من مینشیند.

              - .-

Friday, October 5

وقتی دیگر حرفی برای گفتن بود

سرم را انداختم بالا و رفتم کوچه تا یک

جای پارک عالی ، یک جای پارک محشر، استثنائی پیدا

کنم هراسان جای پارک را با 

پیت های خالی روغن لادن و دبه های خالی ترشی بادمجان و بطری های خالی نوشابه

پر کنم خیلی

زیاد.

              - .-