آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday, January 4

چند سالی میشود

که خودم را در اغوش گرفته ام

با دست هایی که سخت شدند

با نگاهی که خالی شد

تعادلی که تامل شد

دردی که به در شد

مُسکن شد، با طعم توت فرنگی

مثل شربت سرماخوردگی اطفال

              - .-

Sunday, December 25

گویی با عجله خودم را هل میدهم

درون دنیایی که خیلی دور است از معصومیتی که

شاید چون جای خالییش را حس میکنم ... بگذریم.

خیلی وقت است دیگر جواب هیچ سوالی را نمیدانم

و این یک پیشرفت چشمگیر است.

              - .-