آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday, April 12


کمتر مینویسم 

کمتر فکر می‌کنم

ماتم میبرد

پرت میشوم

عطسه می‌کنم و میبینم که هنوز نمرده ام.

عجیب است . نیست؟

              - .-