آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday, September 21

آن روز از آسمان هیچ چیز نمی بارید

هیچ بادی نمی امد و

آفتابی نمی تابید

همین.

              - .-