آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday, October 11

یک دم نشد که بی سرخر زندگی کنیم چند نقطه عصری

روی پله های اضطراری به عمق و ارتفاع اعتراف کنیم

باگت را ترجیح میدهیم به بربری نقطه

              - .-