آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday, September 19

شاید قسمت سیب زمینی گندیده این بود

که شاهد سرخ شدن رفقانش باشد

در روغن داغ.

              - .-

Tuesday, September 9

 

..دور تر از گل های بابونه و دور تر از باد کولر گازی و دور تر از بقالی اکبر نخاله

              - .-