آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , August 19

شانس شاید گربه ای باشد که از خیایان رد شد

و هیچ کس نفهمید

چرا

ارزویی که عادت شد

این همه زنبیل که توی صف جا ماند

گوجه فرنگی که له شد

زیر  پای شانس

              - .-