آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday, July 21

''هوا تاریک شده. خورشید غروب کرده. رفته جیش کنه.''

              - .-

ٍSunday , July 20

من اگر جای زمانه بودم بشریت را به درک واصل میکردم

تا کلاغ ها با خیال راحت صابون از دم حوض بردارند

 

              - .-

Monday, June 30

یانی یانی

شب وقتی بوی نت های داغ

که یکی یکی به هم گره میزنی

مثل سبزه ی سیزده

مرا به خود گره میزند

میفهمم چه قدر دلت میخواست من

پیانیست میشدم.

              - .-