آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday, May 5

حرفات

مثل پودر کاکائو که تو شیر سرد حل نمیشه و گوله میشه

لا به لای افکارت قلمبه شدن

میدونی

حرفات

با مزاج مخت سازگار نیستن.

              - .-

ٍSunday, May 4

حین سقوط در اعماق آن خلع ،

بی هوا با صدایی خفه شدم

و مانند تفاله ای روی آب شناور ماندم.

نه در انتظار کسی ،

 نه کسی در انتظار روزهای لجنی که از دستم افتادند

حین سقوط در اعماق آن خلع.

              - .-