آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday, April 4

من هنرمندم.

روی گیتارت نشستم

 و زدم زیر آواز.

روحم لطیفه. شکننده

دلم قدر جوب های ولیعصر وسعت داره.

وگرنه یه مُرده که وزنی نداره.

 

              - .-

ٍSaturday, March 29

همه ژانری داریم! ..گفت خدا

وقتی مینشینی جلوی پرده و فیلم شروع میشود 

به آن میگویند به دنیا آمدن.

 

              - .-

Thursday March 20th

گاف های گام های فلسفه:

کلاً آدمها دو دسته میشوند

دسته اول آنها که حلیم را با شکر میخورند،

دسته وسط آنان که حلیم را با شکر کوفت مینمایند،

دسته دوم نیز یحتمل وجود خارجی ندارند..

خیلی کم، اگر داشته باشند،

خیلی

کم.

 

              - .-