آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Sunday , September 16

"مامان، اینجا خودِ بهشته ..

حالا هی تو بشین نماز بخون"

              - .-

Wednesday , September 5

خانه ای کوچک دارد.

کتابخانه ای در آن است

در آن کتابخانه کتابیست

داستانی در آن است

در آن داستان کاخیست

شاهی در آن است ..

              - .-

Friday , August 25

پ.ن: .my mind is like the streets of Hong Kong

پ.ن: ir. یا com. ...مسئله این نیست

اصلا مسئله ای در کار نیست..

 شکسپیر هم دل خجسته ای داشت عمو!

              - .-