آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday , July 21

mayfair ligh

.

سوختی!

یعنی تا اطلاع ثانوی سوختی

              - .-

Sunday , July 15

 

اعتراف شماره 15.8: یاد روزهای آویزونی بخیر!

 

              - .-

Friday , July 6

کیم من؟

بیش از لیوانی لبریز از شیرکاکائوی کم شیرین با نی

 دخترک اولین بارش بود

چه میدانست پودر کاکائوش تلخه‌ ، باید شکر هم میریخت خب

              - .-

Thursday , June 28

اونم مثل همه شد. کم شد

اونم فرو رفت مثل همه

منم فرو برد. ولی من اومدم بالا.

یا اومدم ؟... از همون زیر با نی نفس میکشه

یه دفعه هم یه پشه رو نفس کشید . پشه فرو رفت تو نی.

ولی من فرو نرفتم.

یا رفتم ؟..

              - .-

Saturday , June 24

چه عیبی داره ادم

دست بندازه دور گردنش و به خودش تکیه بده

و بدون اینکه یه کلمه مضخرف بگه

به خودش خیره بشه که به سقف خیره شده و بعد ..

پُک ...! نه ،تو نمیفهمی

حیف!

              - .-