آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday, May 17

Why does everythin you do make me want to smile

?cant i not like you for a while

              - .-

Thursday , May 10

.

پ.ن : This is not my sandwich

              - .-

Sunday , April 22

میخوابم نه به خاطر خوابیدن ،

که برای خواب دیدن ..

              - .-