آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday , February 16

یادمه گفتی میخواستی با ویولن قراضت

 یه اهنگی بسازی واسه زندگی قراضم

تو دو مینور

 

              - .-

Friday , February 8

متاسفم
که چند سال پیش
 یه همچین روزی 

به دنیا اومدی.

              - .-