آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday, January 11

تست روانشناسی   :

خیار  و لیمو

              - .-

Thursday, January 3

کنتراست یعنی من وسط این همه سیب زمینی

کنتراست یعنی درون و بیرون این دنیای سیب زمینی

یعنی یه سیب زمینی وسط کلاف افکار استاد

یعنی یه کلاف وسط راه نرفته سیب زمینی

کنتراست یعنی من روی تابلوی سفید

یعنی نگاه من و دل سیب زمینی

              - .-

Friday , December 28

مقلد های حاج اقا [...] همه آگاه باشند که در واقع

اونی که حرومه شرابه ... عرق نیست

 

 

 

 

              - .-