آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday October 14

فرهنگ ..تمدن.. آب و برق و تلفن

چه فرقی داره ,همشون قطع و وصل میشن ..

              - .-

Sunday , October 8

خب راستش من قرمه سبزی رو بیشتر از تو دوس دارم

.

 (پ.ن: عوضش هیچ وقت حاضر نیستم تو رو با باقالی پلو عوض کنم )

              - .-

Wednesday , October 4

?Did you have a bowl of stupid for breakfast

              - .-

Sunday , october 1

این همه حرفو از کجا میاری؟

از زیر بالش؟

              - .-

Wednesday , September 27

حالن بدم

.

.

              - .-