آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , March 13

ای که 15 گذاشت و در خوابی ..

.

 تولدم سماق !

پ.ن: چراغ نفتی استاد را فوت میکنیم

برق آنها خیلی وقت است رفته است ..

              - .-

Thursday , March 8

نه پرچمی..

نه ستاره ای..

نه آرزویی ..

همه اینا فدای یه ساندویچ نون پنیر سماق!

              - .-

Monday, March 5

..Everyone wants to punch me in the face.

              - .-

Sunday, February 25

یک حس تازه مثل <میو> نه! <میو میو >

              - .-