آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Tuesday , February 13

,Life is a struggle between good,evil

.and chocolate

 توی من چند نفر میخندن!

بلند ..

چند نفر به یه نفر؟

مگه نمیدونن امروز روز شکلات نیست؟

              - .-

Tuesday , February 8

ها عمو !

از پشت بوم کجا افتادی که نصفت رفت تو زمین؟

نگاهم؟

یادم؟

.

              - .-

Wednesday , January 31

محل استعمار چرت و پرت

استاد یه نخ سیگار توخالی بده

~

فکر خال خالی تان را پک میزنم

دنبال رد پای خودم میگردم ..

خخخخخ .. 

              - .-

Wednesday , January 24

.Ape shall neve kill ape.

              - .-